KVIETIMAS

2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas

Skuodo  vietos veiklos grupė (VVG) ruošiasi naujam finansavimo periodui ir kviečia rajono (išskyrus miestą) gyventojus aktyviai dalyvauti   2023-2027 m. vietos plėtros strategijos (VPS) parengimui organizuojamuose susitikimuose – konsultacijose. Susitikimai  su gyventojais bus organizuojami kiekvienoje seniūnijoje (išskyrus miesto), taip pat planuojami susitikimai su vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovais.

        Rengiama VPS turi atitikti  įgyvendinimo taisyklėse išdėstytus bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslus: bendrąjį tikslą – stiprinti socioekonominę kaimo vietovių struktūrą, specialiuosius tikslus – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę; pritraukti ir išlaikyti jaunuosius ūkininkus bei kitus naujus ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas tvariai verslo plėtrai kaimo vietovėse ir kt., kompleksinį tikslą – modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse,  skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu   bei atliepti  vietos poreikius, nustatytus atliekant VVG teritorijos plėtros poreikių ir potencialo analizę.

Susitikimuose-konsultacijose rajono gyventojai  bus supažindinami su naujuoju finansavimo periodu (2023-2027 m.),  naujomis finansavimo kryptimis, priemonėmis, naujais plėtros metodais ir modeliais, praktiniais pavyzdžiais. Susitikimų metu bus aptariama  kiekvienos  seniūnijos teritorijos  esama situacija, poreikiai ir  plėtros galimybės.

VPS rengiama siekiant gauti paramą kaimo vietovių vietos plėtros strategijai 2023–2027 metams  vietos projektų finansavimui. Vietos plėtros strategija rengiama vadovaujantis LEADER metodo principu ”iš apačios į viršų“

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas  bus finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų programos lėšomis.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti rengiant 2023-2027 vietos plėtros strategiją. Laukiame Jūsų visų adresu Birutės g. 8, Skuodas.

2022 m. spalio 24 d. 14 val. susitikimas su valdžios atstovais.

2022 m. spalio 25 d. 10 val. susitikimas su NVO atstovais.

2022 m. spalio 26 d. 10 val. susitikimas su verslo atstovais.

Registracija:

https://docs.google.com/forms/d/1IYLCU_3sI1puM3Xxcveak76wr4-ZPQN8O3DzWjofOs8/edit

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-01-02

Visuotinis narių susirinkimas


Kviečiamas Skuodo VVG visuotinis narių susirinkimas

 Skuodo  vietos veiklos grupės narius kviečiame į visuotinį narių  susirinkimą, kuris vyks 2024 m. sausio 9 d.(antradienį) 14:00 val. mišriu būdu: nuotoliniu būdu (Teams programa) ir kontaktiniu būdu, Skuodo vietos veiklos grupės patalpose, adresu Birutės g. 8, Skuodas.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-01-02

PRANEŠIMAS

Paskelbta 2023-10-24

Patvirtinta 2024-2029 m. vietos plėtros strategija


2023 m. spalio 24 d. vyko Vietos plėtros strategijų pagal bendruomenių inicijuotą vietos plėtrą (LEADER) atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu patvirtinta Skuodo VVG vietos plėtros strategija „Skuodo vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategija“.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2023-10-24

INFORMACINIAI RENGINIAI

Paskelbta 2023-09-07

Kvietimas į vietos projektų atrankos posėdį


2023 m. rugsėjo 14 d.(ketvirtadienį), 13.00 val. kviečiame  Skuodo vietos veiklos grupės valdybos narius dalyvauti vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks  nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2023-09-07

SKELBIMAS

Paskelbta 2023-07-03

VALDYBOS/VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS


2023 m. liepos 11 d. 14.30 val kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ:

 1.  Dėl  vietos projektų atrankos  komiteto darbo reglamento tvirtinimo;

 2.  Dėl asociacijos „Ventus solis“ vietos projekto paraiškos  Nr. SKUO-EURI-6A-D-30-2-2023 „Inovatyvių  paslaugų  teikimo

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2023-07-03