KVIETIMAS

2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas

Skuodo  vietos veiklos grupė (VVG) ruošiasi naujam finansavimo periodui ir kviečia rajono (išskyrus miestą) gyventojus aktyviai dalyvauti   2023-2027 m. vietos plėtros strategijos (VPS) parengimui organizuojamuose susitikimuose – konsultacijose. Susitikimai  su gyventojais bus organizuojami kiekvienoje seniūnijoje (išskyrus miesto), taip pat planuojami susitikimai su vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovais.

        Rengiama VPS turi atitikti  įgyvendinimo taisyklėse išdėstytus bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslus: bendrąjį tikslą – stiprinti socioekonominę kaimo vietovių struktūrą, specialiuosius tikslus – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę; pritraukti ir išlaikyti jaunuosius ūkininkus bei kitus naujus ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas tvariai verslo plėtrai kaimo vietovėse ir kt., kompleksinį tikslą – modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse,  skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu   bei atliepti  vietos poreikius, nustatytus atliekant VVG teritorijos plėtros poreikių ir potencialo analizę.

Susitikimuose-konsultacijose rajono gyventojai  bus supažindinami su naujuoju finansavimo periodu (2023-2027 m.),  naujomis finansavimo kryptimis, priemonėmis, naujais plėtros metodais ir modeliais, praktiniais pavyzdžiais. Susitikimų metu bus aptariama  kiekvienos  seniūnijos teritorijos  esama situacija, poreikiai ir  plėtros galimybės.

VPS rengiama siekiant gauti paramą kaimo vietovių vietos plėtros strategijai 2023–2027 metams  vietos projektų finansavimui. Vietos plėtros strategija rengiama vadovaujantis LEADER metodo principu ”iš apačios į viršų“

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas  bus finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų programos lėšomis.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti rengiant 2023-2027 vietos plėtros strategiją. Laukiame Jūsų visų adresu Birutės g. 8, Skuodas.

2022 m. spalio 24 d. 14 val. susitikimas su valdžios atstovais.

2022 m. spalio 25 d. 10 val. susitikimas su NVO atstovais.

2022 m. spalio 26 d. 10 val. susitikimas su verslo atstovais.

Registracija:

https://docs.google.com/forms/d/1IYLCU_3sI1puM3Xxcveak76wr4-ZPQN8O3DzWjofOs8/edit

KVIETIMAS

Paskelbta 2023-02-02

Kviečiamas valdybos posėdis


Kviečiame į  valdybos posėdį.

2023 m. vasario 6 d.(pirmadienį), 16.00 val. kviečiame  Skuodo vietos veiklos grupės valdybos narius dalyvauti valdybos posėdyje. Posėdis vyks  adresu, Birutės g.8, Skuodas LT 98116 (gyvai) ir nuotoliniu būdu (zoom).

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2023-02-02

SKELBIMAS

Paskelbta 2022-12-05

Kvietimas Nr. 29


Kvietimas Nr. 29
Nuo 2022 m. gruodžio 12 d. skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1.

Priemonė skirta smulkių kaimo verslo įmonių ekonominio gyvybingumo skatinimui, bendruomeniniam ir kitų organizacijų

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-12-05

PRANEŠIMAS

Paskelbta 2022-11-09

ANKETA


Skuodo vietos veiklos grupė rengiasi 2023 - 2027 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiui ir tuo tikslu atlieka kaimo vietovių situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, tikimės aktyvaus bendradarbiavimo!
Gyventojų poreikiai naujuoju finansavimo laikotarpiu bus formuluojami remiantis anketų duomenimis.
ANKETA ANONIMINĖ

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-11-09

INFORMACIJA

Paskelbta 2022-10-26

Projektas "Parengiamoji parama VPS"


Skuodo vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Parengiamoji parama VPS“ Nr. 42PP-KL-22-1-03782-PR001.  2022 m. spalio 10 d. vyko Skuodo VVG valdybos posėdis, kuriame buvo aptariamas projekto įgyvendinimo planas.

2022 m. spalio 24-26 dienomis vyko susitikimai su rajono valdžios atstovais (seniūnais), NVO atstovais, verslininkais, ūkininkais. Susitikimų metu buvo

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-10-26