Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 01

 

PATVIRTINTA

Skuodo vietos veiklos grupės valdybos 2010 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. V-1

 

SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

 

 

Vilniaus g. 13-217, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 73 960, el. paštas skuodasvvg@gmail.com , už informacijos teikimą atsakingi asmenys: projekto vadovė Vilija Vaškienė, tel. 8 620 93 055, koordinatorė-konsultantė Aldona Jasienė, tel. 8 623 09 813, projekto finansininkė Kristina Nikartienė, tel. 8 614 41 859, administratorė-konsultantė Rasa Nikartienė, tel. 8 615 41 405 (skambinti darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.)

 

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

 

 

Strategijos pavadinimas

Skuodo vietos veiklos grupės integruota vietos plėtros 2007–2013 m. strategija

Strategijos prioritetas (-ai)

I prioritetas. Skuodo rajono kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas.

II prioritetas. Gyvenimo kokybės gerinimas, užtikrinant rajono kaimo bendruomenių sutelktumą ir gyvybingumą.

Pagrindiniai Strategijos tikslai

I prioriteto tikslas – stiprinti ir įvairinti vietos ekonomiką ugdant verslumą ir skatinant įvairių sektorių bendradarbiavimą.

II prioriteto tikslas – atnaujinti kaimus ir sustiprinti vietos socialinį kapitalą.

Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys)

    1. priemonė. Bendruomenių verslumo ugdymas, plėtojant paslaugų sferą kaimo vietovėse.

Remiamos veiklos sritys:

Pirma veiklos sritis – vietos išteklių ir ekonominės veiklos įvairinimo iniciatyvos;

Antra veiklos sritis – komunalinių ir socialinių paslaugų sferos plėtra;

Trečia veiklos sritis – kaimo vietovių turizmo verslo potencialo didinimas.

 

    1. priemonė. Bendradarbiavimo tarp rajono ekonomikos sektorių stiprinimas.

Remiamos veiklos sritys:

Pirma veiklos sritis – bendruomenių ir kitų NVO bendradarbiavimo su vietos verslininkais, kaimo turizmo sodybų šeimininkais ir ūkininkais projektai;

Antra veiklos sritis – informacijos sklaida apie verslo ir investicijų galimybes Skuodo r. kaimo vietovėse.

 

2.1. priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

Remiamos veiklos sritys:

Pirma veiklos sritis – visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir įrengimas visuomenės poreikiams;

Antra veiklos sritis – viešųjų erdvių tvarkymas;

Trečia veiklos sritis – geriamo vandens kokybės gerinimas.

 

2.2. priemonė. Kaimo gyventojų ir bendruomenių aktyvumo skatinimas, puoselėjant krašto savitumą.

Remiamos veiklos sritys:

Pirma veiklos sritis – bendruomeniškumo tradicijų puoselėjimas;

Antra veiklos sritis – krašto savitumo ir tapatumo puoselėjimas.

 

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdas

Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama 855 000 Lt lėšų.

I prioritetas.

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma:

1.1. priemonei – 60 000 Lt;

Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 60 000 Lt;

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

1.2. priemonei – 30 000 Lt;

Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 30 000 Lt.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

 

II prioritetas.

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma:

2.1. priemonei – 705 000 Lt;

Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 345 000 Lt.

Finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

2.2. priemonei – 60 000 Lt;

Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 60 000 Lt.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

 

Išlaidų apmokėjimo būdas:

  • Išlaidų kompensavimas su avanso mokėjimu;

  • Išlaidų kompensavimas;

  • Sąskaitų apmokėjimas.

Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai

Vietos projektų paraiškas remiamai strategijai įgyvendinti gali teikti:

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Skuodo rajono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje įregistruotos kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys, savivaldybė ir jos institucijos.

 

Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarka

Paraiška pildoma lietuvių kalba ir aiškiai, pridėti visi reikalingi priedai. Paraiška ir jos priedai turi būti surinkti kompiuteriu ir atspausdinti. Ranka užpildytos vietos projektų paraiškos ir jų priedai nepriimami. Turi būti pateikiamas paraiškos ir pridedamų dokumentų originalas, kurio pirmajame puslapyje aiškiai nurodoma ORIGINALAS, bei paraiškos ir pridedamų dokumentų kopija, kurios pirmajame puslapyje aiškiai nurodoma KOPIJA ir vietos projekto paraiškos ir jos priedų versija elektroninėje laikmenoje (kompaktinėje plokštelėje (CD). Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus. Vietos projekto paraiškos originalo ir jos kopijos turinys privalo sutapti.

Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (kai pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra); kitais būdais (pvz., atsiųsta registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu arba įteiktos pašto kurjerio) arba kitais adresais pateiktos vietos projektų paraiškos nepriimamos.

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis

nuo 2010-03-05 9.00 val.

iki 2010-05-05 17.00 val.

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šioje interneto svetainėje: www.skuodas.lt . Taip pat ją nemokamai galima gauti adresu: Vilniaus g. 13-217, LT-98112 Skuodas.

Vietos projektų paraiškos priimamos: Vilniaus g. 13-217, LT-98112 Skuodas.

Tel. (8 440) 73 960.

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-02-25

Kvietimas Nr. 23


Nuo 2021 m. kovo 1 d.  Skuodo vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Skuodo vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“(toliau – VPS)  priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis:

1. „Kultūros

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-02-25

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-02-25

Kvietimas Nr. 22


2021 m. vasario 22 d. skelbiame kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr.22 pagal Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) ir 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio perdirbimui ir

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-02-25

SKELBIMAS

Paskelbta 2021-02-15

Seminaras "VVG IT kompetencijų stiprinimas"


2021 m. kovo 16 d. vyks seminaras "VVG IT kompetencijų stiprinimas". Seminaras skirtas VVG valdybai, nariams, bendruomenių atstovams. Visus norinčius prašome registruotis https://forms.gle/SxXUHDto17t186vs9 .

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-02-15

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-01-28

Kvietimų teikti paraiškas grafikas 2021 m.


2021 m. I ketv.

Priemonė: Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas

1.      Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas LEADER-19.2.-SAVA-7.1.

2.      Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-01-28

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-01-28

Kvietimų teikti paraiškas grafikas 2021 m.


2021 m. I ketv.

Priemonė: Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas

1.      Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas LEADER-19.2.-SAVA-7.1.

2.      Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-01-28