SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2010-05-18 Nr. V-2

Skuodas

Posėdis įvyko 2010-05-18, 13 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilija Vaškienė.

Posėdžio sekretorė – Aldona Jasienė.

Dalyvavo: VVG pirmininkė Vilija Vaškienė; valdybos nariai: Daiva Mitkienė, Aldona Jasienė, Kazys Viršilas, Silverijus Masiulis, Genovaitė Intienė, Jūratė Maniukaitė, Jūratė Kabalinienė, Živilė Rancienė, Dalia Sadauskienė, Rimantas Mikšta.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo lentelės (PVL) patvirtinimo.

2. Dėl pirmojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas preliminarių rezultatų.

3. Dėl antrojo kvietimo teikti vietos projektus preliminarios datos, prioritetų, projektams skirtų lėšų sumos numatymo.

4. Dėl projekto „Skuodo VVG strategijos vykdytojų ir vietos projektų pareiškėjų gebėjimų ugdymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ pradžios.

5. Dėl Skuodo VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo.

6. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendinimo.

7. Dėl kelionės į Druskininkus įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ finansuojamą paprojektį „Skuodo vietos veiklos grupės teritorijos nevyriausybinių organizacijų stiprinimas“.

8. Dėl Skuodo VVG įgyvendinamų projektų patikrų.

1. SVARSTYTA. Dėl tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo lentelės (PVL) – Vidaus tvarkos aprašo – patvirtinimo.

VVG administratorė-konsultantė Rasa Nikartienė supažindino su parengta tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo lentele (PVL) – Vidaus tvarkos aprašo 17 priedu.

NUTARTA. Patvirtinti tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo lentelę (PVL) – Vidaus tvarkos aprašo 17 priedą.

2. SVARSTYTA. Dėl pirmojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas preliminarių rezultatų.

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė supažindino su pirmojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas preliminariais rezultatais: pirmajam kvietimui paraiškas pateikė Aleksandrijos kaimo bendruomenė „Pastato rekonstravimas – bendruomenės veiklos plėtrai“ ir Mosėdžio moterų asociacija „Ognelė“ „Akmenų muziejaus įkūrėjo V. Into sodo atnaujinimas“. Dabar vyksta pateiktų paraiškų vertinimas ir tikslinimas.

3. SVARSTYTA. Dėl antrojo kvietimo teikti vietos projektus preliminarios datos, prioritetų, projektams skirtų lėšų sumos numatymo.

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė sakė, kad reikia apsispręsti dėl antrojo kvietimo teikti vietos projektus preliminarios datos, prioritetų, projektams skirtų lėšų sumos.

NUTARTA:

1. Paskelbti antrąjį kvietimą teikti vietos projektus: kvietimo pradžia – 2010 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2010 m. spalio 29 d.

2. Teikti kvietimus pagal visus Strategijoje numatytus prioritetus ir priemones.

3. Skirti antrojo kvietimo vietos projektams įgyvendinti 3 mln. 147 tūkst. litų sumą, išskirstant ją pagal atskiras priemones.

4. Įpareigoti VVG administratorę-konsultantę Rasą Nikartienę parengti patikslintas strategijos įgyvendinimo taisykles ir pateikti jas tvirtinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

4. SVARSTYTA. Dėl projekto „Skuodo VVG strategijos vykdytojų ir vietos projektų pareiškėjų gebėjimų ugdymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ pradžios.

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė paaiškino, jog 2010 m. gegužės 11 d. žemės ūkio  ministro įsakymu paskirta parama mokymams pagal pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ projektą „Skuodo VVG strategijos vykdytojų ir vietos projektų pareiškėjų gebėjimų ugdymas“. Bereikia laukti, kol bus parengta ir pasirašyta paramos sutartis. Tačiau jau reikia rengtis tarptautinei kvalifikacijos kėlimo kelionei į Vokietiją ir Prancūziją. Pagal turimas lėšas joje galės dalyvauti apie 10 Skuodo rajono VVG ir kaimo bendruomenių atstovų.

NUTARTA. Tarptautinei kvalifikacijos kėlimo kelionei į Vokietiją ir Prancūziją skirti 4 vietas VVG nariams ir 6 – kaimo bendruomenių atstovams.

5. SVARSTYTA. Dėl Skuodo VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo.

VVG finansininkė Kristina Nikartienė informavo, kad pasitelkus specialistus parengta ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbta nauja Skuodo VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių redakcija.

6. SVARSTYTA. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendinimo.

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė supažindino su teritorinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, 2010 m. kovo 31 d. patvirtintomis žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-302. Kvietė valdybos narius  apgalvoti, kokiose srityse reikėtų ieškoti bendradarbiavimo partnerių, nes 2010-06-14–15 dienomis Klaipėdoje vyks konferencija-mokymai, kuriuose galės dalyvauti du atstovai iš Skuodo. Mokymų išlaidos bus padengtos iš strategijai administruoti skirtų lėšų. Konferencijoje dalyvaus kolegos iš Suomijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos. Šiai programai įgyvendinti Skuodo VVG bus galimybė gauti paramos iki 282 tūkst. Lt.

NUTARTA. Įpareigoti VVG pirmininkę Viliją Vaškienę paskirti du asmenis, dalyvausiančius konferencijoje-mokymuose.

7. SVARSTYTA. Dėl kelionės į Druskininkus įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ finansuojamą paprojektį „Skuodo vietos veiklos grupės teritorijos nevyriausybinių organizacijų stiprinimas“. 

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė papasakojo apie paskutinę paprojekčio „Skuodo vietos veiklos grupės teritorijos nevyriausybinių organizacijų stiprinimas“ veiklą – dalykinę kelionę į Druskininkus, kur surengti du susitikimai su vietos bendruomenių ir VVG atstovais, pasidalijusiais savo veiklos gerąja patirtimi.

8. SVARSTYTA. Dėl Skuodo VVG įgyvendinamų projektų patikrų.

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė informavo, kad  gegužės 11–12 dienomis VVG biure Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliko patikrą, kaip organizuojami viešieji pirkimai, ar visos numatytos priemonės įsigytos. Jokių neatitikimų nerasta. Gegužės 27 dieną VVG biure vyks paprojekčio „Skuodo vietos veiklos grupės teritorijos nevyriausybinių organizacijų stiprinimas“ įgyvendintų veiklų ir dokumentų patikra, kurią atliks Projektų valdymo centras.

Posėdžio pirmininkė Vilija Vaškienė

Posėdžio sekretorė Aldona Jasienė

INFORMACIJA

Paskelbta 2020-10-22

VVG darbas karantino metu


Informuojame, kad atsižvelgdami į šiuo metu susiklosčiusią situaciją rajone, nuo spalio 26 d. iki lapkričio 9 d. Skuodo VVG darbuotojai dirbs nuotoliniu būdu.

 Konsultacijos būsimiems pareiškėjams ar projektų vykdytojams bus teikiamos elektroniniu paštu skuodasvvg@gmail.com, telefonais: +370 672 71160, +370 672 71162.

Visus prašymus,

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-10-22

INFORMACINIAI RENGINIAI

Paskelbta 2020-09-30

Informaciniai renginiai


2020 m. spalio 8 d. 9 val. Skuodo VVG organizuoja informacinį renginį – praktinį mokymą, skirtą pareiškėjams, planuojantiems teikti paraiškas pagal:

1. Priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.

2020 m. spalio 15 d. 9 val. Skuodo VVG

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-09-30

SKELBIMAS

Paskelbta 2020-09-28

Skelbiamas kvietimas Nr. 20


2020 m. rugsėjo 28 d. skelbiame kvietimą  teikti vietos projektų paraiškas Nr.20 pagal Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) ir 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio perdirbimui ir

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-09-28

KVIETIMAS

Paskelbta 2020-08-24

Skuodo vietos veiklos grupės narių dėmesiui


2020 m. rugpjūčio 28 d. 12 val.  šaukiamas   Skuodo VVG   visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-08-24

KVIETIMAS

Paskelbta 2020-08-24

Skuodo vietos veiklos grupės narių dėmesiui


2020 m. rugpjūčio 28 d. 12 val.  šaukiamas   Skuodo VVG   visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-08-24