SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2010-05-18 Nr. V-2

Skuodas

Posėdis įvyko 2010-05-18, 13 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilija Vaškienė.

Posėdžio sekretorė – Aldona Jasienė.

Dalyvavo: VVG pirmininkė Vilija Vaškienė; valdybos nariai: Daiva Mitkienė, Aldona Jasienė, Kazys Viršilas, Silverijus Masiulis, Genovaitė Intienė, Jūratė Maniukaitė, Jūratė Kabalinienė, Živilė Rancienė, Dalia Sadauskienė, Rimantas Mikšta.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo lentelės (PVL) patvirtinimo.

2. Dėl pirmojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas preliminarių rezultatų.

3. Dėl antrojo kvietimo teikti vietos projektus preliminarios datos, prioritetų, projektams skirtų lėšų sumos numatymo.

4. Dėl projekto „Skuodo VVG strategijos vykdytojų ir vietos projektų pareiškėjų gebėjimų ugdymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ pradžios.

5. Dėl Skuodo VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo.

6. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendinimo.

7. Dėl kelionės į Druskininkus įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ finansuojamą paprojektį „Skuodo vietos veiklos grupės teritorijos nevyriausybinių organizacijų stiprinimas“.

8. Dėl Skuodo VVG įgyvendinamų projektų patikrų.

1. SVARSTYTA. Dėl tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo lentelės (PVL) – Vidaus tvarkos aprašo – patvirtinimo.

VVG administratorė-konsultantė Rasa Nikartienė supažindino su parengta tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo lentele (PVL) – Vidaus tvarkos aprašo 17 priedu.

NUTARTA. Patvirtinti tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo lentelę (PVL) – Vidaus tvarkos aprašo 17 priedą.

2. SVARSTYTA. Dėl pirmojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas preliminarių rezultatų.

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė supažindino su pirmojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas preliminariais rezultatais: pirmajam kvietimui paraiškas pateikė Aleksandrijos kaimo bendruomenė „Pastato rekonstravimas – bendruomenės veiklos plėtrai“ ir Mosėdžio moterų asociacija „Ognelė“ „Akmenų muziejaus įkūrėjo V. Into sodo atnaujinimas“. Dabar vyksta pateiktų paraiškų vertinimas ir tikslinimas.

3. SVARSTYTA. Dėl antrojo kvietimo teikti vietos projektus preliminarios datos, prioritetų, projektams skirtų lėšų sumos numatymo.

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė sakė, kad reikia apsispręsti dėl antrojo kvietimo teikti vietos projektus preliminarios datos, prioritetų, projektams skirtų lėšų sumos.

NUTARTA:

1. Paskelbti antrąjį kvietimą teikti vietos projektus: kvietimo pradžia – 2010 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2010 m. spalio 29 d.

2. Teikti kvietimus pagal visus Strategijoje numatytus prioritetus ir priemones.

3. Skirti antrojo kvietimo vietos projektams įgyvendinti 3 mln. 147 tūkst. litų sumą, išskirstant ją pagal atskiras priemones.

4. Įpareigoti VVG administratorę-konsultantę Rasą Nikartienę parengti patikslintas strategijos įgyvendinimo taisykles ir pateikti jas tvirtinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

4. SVARSTYTA. Dėl projekto „Skuodo VVG strategijos vykdytojų ir vietos projektų pareiškėjų gebėjimų ugdymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ pradžios.

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė paaiškino, jog 2010 m. gegužės 11 d. žemės ūkio  ministro įsakymu paskirta parama mokymams pagal pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ projektą „Skuodo VVG strategijos vykdytojų ir vietos projektų pareiškėjų gebėjimų ugdymas“. Bereikia laukti, kol bus parengta ir pasirašyta paramos sutartis. Tačiau jau reikia rengtis tarptautinei kvalifikacijos kėlimo kelionei į Vokietiją ir Prancūziją. Pagal turimas lėšas joje galės dalyvauti apie 10 Skuodo rajono VVG ir kaimo bendruomenių atstovų.

NUTARTA. Tarptautinei kvalifikacijos kėlimo kelionei į Vokietiją ir Prancūziją skirti 4 vietas VVG nariams ir 6 – kaimo bendruomenių atstovams.

5. SVARSTYTA. Dėl Skuodo VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo.

VVG finansininkė Kristina Nikartienė informavo, kad pasitelkus specialistus parengta ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbta nauja Skuodo VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių redakcija.

6. SVARSTYTA. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendinimo.

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė supažindino su teritorinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, 2010 m. kovo 31 d. patvirtintomis žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-302. Kvietė valdybos narius  apgalvoti, kokiose srityse reikėtų ieškoti bendradarbiavimo partnerių, nes 2010-06-14–15 dienomis Klaipėdoje vyks konferencija-mokymai, kuriuose galės dalyvauti du atstovai iš Skuodo. Mokymų išlaidos bus padengtos iš strategijai administruoti skirtų lėšų. Konferencijoje dalyvaus kolegos iš Suomijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos. Šiai programai įgyvendinti Skuodo VVG bus galimybė gauti paramos iki 282 tūkst. Lt.

NUTARTA. Įpareigoti VVG pirmininkę Viliją Vaškienę paskirti du asmenis, dalyvausiančius konferencijoje-mokymuose.

7. SVARSTYTA. Dėl kelionės į Druskininkus įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ finansuojamą paprojektį „Skuodo vietos veiklos grupės teritorijos nevyriausybinių organizacijų stiprinimas“. 

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė papasakojo apie paskutinę paprojekčio „Skuodo vietos veiklos grupės teritorijos nevyriausybinių organizacijų stiprinimas“ veiklą – dalykinę kelionę į Druskininkus, kur surengti du susitikimai su vietos bendruomenių ir VVG atstovais, pasidalijusiais savo veiklos gerąja patirtimi.

8. SVARSTYTA. Dėl Skuodo VVG įgyvendinamų projektų patikrų.

VVG pirmininkė Vilija Vaškienė informavo, kad  gegužės 11–12 dienomis VVG biure Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliko patikrą, kaip organizuojami viešieji pirkimai, ar visos numatytos priemonės įsigytos. Jokių neatitikimų nerasta. Gegužės 27 dieną VVG biure vyks paprojekčio „Skuodo vietos veiklos grupės teritorijos nevyriausybinių organizacijų stiprinimas“ įgyvendintų veiklų ir dokumentų patikra, kurią atliks Projektų valdymo centras.

Posėdžio pirmininkė Vilija Vaškienė

Posėdžio sekretorė Aldona Jasienė

KVIETIMAS

Paskelbta 2021-04-21

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2021 m. balandžio 28 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 179 „Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-04-21

KVIETIMAS

Paskelbta 2021-04-20

Visuotinis narių susirinkimas


Gerbiami VVG nariai,

 

 informuojame, kad 2021 m. balandžio 28 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM programą, vyks  Skuodo vietos veiklos grupės  visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. 

Kviečiame dalyvauti.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-04-20

KVIETIMAS

Paskelbta 2021-03-31

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2021 m. balandžio 8 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 179 „Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-03-31

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-03-30

Kvietimo Nr. 22 rezultatai


2021 m. kovo 29 d. baigėsi kvietimas Nr. 22 teikti vietos projekto paraiškas. Kvietimo metu gautos 5 vietos projektų paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma 304250,32 Eur. 

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-03-30

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-03-30

Kvietimo Nr. 22 rezultatai


2021 m. kovo 29 d. baigėsi kvietimas Nr. 22 teikti vietos projekto paraiškas. Kvietimo metu gautos 5 vietos projektų paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma 304250,32 Eur. 

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-03-30